Všeobecné obchodné podmienky – workshopy

Purpose Events s.r.o.

I.       ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „obchodné podmienky“) upravujú práva a povinnosti objednávateľa a poskytovateľa pri uzatváraní zmluvy poskytovaní služieb prostredníctvom elektronického obchodu na webovom sídle Poskytovateľa www.purposeevents.eu, v časti workshopy (ďalej aj ako „e-shop“ alebo ako „elektronický obchod“) a sú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy o poskytnutí služieb uzatvorenej na diaľku medzi poskytovateľom a objednávateľom prostredníctvom elektronického obchodu na webovej stránkepurposeevents.eu.
 1. Poskytovateľ umožňuje každému Objednávateľovi dostatočne sa oboznámiť s týmito obchodnými podmienkami a umožňuje každému Objednávateľovi jednoduchý prístup k zneniu týchto obchodných podmienok ich zverejnením na svojom webovom sídle.

II.     VÝKLAD POJMOV a pôsobnosť

 1. Na účely týchto obchodných podmienok sa:
 • poskytovateľom rozumie obchodná spoločnosť Purpose Events s.r.o., so sídlom Robotnícka 58/21, 905 01 Senica, IČO: 51 315 971, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 41597/T (ďalej aj ako „Poskytovateľ“),
 • objednávateľom rozumie akákoľvek fyzická osoba, ktorá je spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“) a (ďalej aj ako „Spotrebiteľ“) alebo právnická osoba a fyzická osoba v postavení podnikateľa v zmysle § 2 ods. 2 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“) a (ďalej aj ako „Podnikateľ“ a spolu so Spotrebiteľom ďalej ako „Objednávateľ“),  ktorý na základe zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenej na diaľku prostredníctvom e-shopu vstupuje do zmluvného vzťahu s Poskytovateľom. Na vzťahy vzniknuté medzi Poskytovateľom a Objednávateľom – Podnikateľom, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvného vzťahu s Poskytovateľom koná  v rozsahu svojho podnikateľského oprávnenia sa prednostne použijú ustanovenia článku XI. týchto obchodných podmienok,
 • zmluvnými stranami spoločné označenie Poskytovateľa a Objednávateľa (ďalej ako „Zmluvné strany“),
 • webovou stránkou rozumie internetová stránka Poskytovateľa dostupná na internetovej adrese www.purpose.eu, na ktorej je v časti workshopy zverejnená ponuka služieb ponúkaných Poskytovateľom (ďalej aj aj „Webová stránka“),
 • službou rozumejú poradenské, školiace a iné služby, ktoré Poskytovateľ ponúka v e-shope a ktorých špecifikácia je dostupná na Webovej stránke (ďalej ako „Služby“ alebo jednotlivo ako Služba“),
 • objednávkovým formulárom rozumie formulár v e-shope, prostredníctvom ktorého Objednávateľ môže uzatvoriť s Poskytovateľom zmluvu o poskytovaní Služieb (ďalej ako „Objednávkový formulár“),
 • objednávkou rozumie riadne vyplnený a odoslaný Objednávkový formulár Objednávateľom zvolenej Služby, ktorý obsahuje všetky povinné informácie o Objednávateľovi, ktoré Objednávateľ vyplnil a momentom odoslania riadne vyplneného Objednávkového formulára s uvedením všetkých povinných náležitostí sa kliknutím na políčko „Objednávka s povinnosťou platby“ stáva návrhom na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní Služieb (ďalej aj ako „Objednávka“),
 • potvrdením objednávky rozumie prijatie návrhu na uzavretie zmluvy o poskytovaní Služieb Poskytovateľom podľa čl. III. týchto obchodných podmienok na základe Objednávky Objednávateľa (ďalej ako „Potvrdenie objednávky“), pričom Potvrdenie objednávky obsahuje všetky povinné náležitosti akceptácie Objednávky – návrhu na uzatvorenie zmluvy, najmä:
  1. názov objednanej Služby,
  2. obchodné meno a sídlo Poskytovateľa a jeho kontaktné údaje,
  3. údaje Objednávateľa a jeho kontaktné údaje,
  4. v závislosti od zvoleného spôsobu platby platobné údaje určené na úhradu odplaty za zvolenú Službu,
  5. adresu, kde môže Objednávateľ uplatniť reklamáciu, ak je odlišná od sídla Poskytovateľa,
  6. celkovú cenu objednanej Služby a termín jej konania,
  7. platobné podmienky,
  8. informácia o možnosti využitia alternatívneho riešenia sporov,
  9. informácie o akejkoľvek zálohovej platbe, ak bola prijatá.
 • zmluvou o poskytnutí Služby rozumie zmluva uzavretá medzi Poskytovateľ a Objednávateľom prostredníctvom elektronických prostriedkov, a v ktorej sa Poskytovateľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi vybranú Službu a Objednávateľ sa zaväzuje za Službu zaplatiť stanovenú odplatu (ďalej aj ako „Zmluva o poskytnutí služby“ alebo ako „Zmluva“),
 • termínom rozumie konkrétny dátum a čas poskytnutia Služby, ktorý je zverejnený v ponuke Služby na Webovej stránke (ďalej aj ako „Termín“),
 • elektronickou správou rozumie správa odoslaná prostredníctvom internetovej e-mailovej komunikácie cez e-mailovú schránku ktorejkoľvek Zmluvnej strany alebo elektronická správa odoslaná cez sociálne siete ktorejkoľvek Zmluvnej strany, ak tieto obchodné podmienky neustanovujú inak (ďalej ako „Elektronická správa“),
 • pojmom bez zbytočného odkladu rozumie vykonanie určitej povinnosti vyplývajúcej z týchto obchodných podmienok ktoroukoľvek Zmluvnou stranou pri najbližšej možnej príležitosti/v najbližšom možnom termíne podľa objektívnych možností Zmluvnej strany, najneskôr však do 3 dní odo dňa vzniku tejto povinnosti.
 1. Orgánom dozoru Poskytovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia pre Trnavský kraj, so sídlom Trhová 2, 917 01 Trnava.
 1. Tieto obchodné podmienky sa použijú na prípady, kedy je Objednávateľom právnická osoba alebo fyzická osoba – Podnikateľ iba vtedy a iba v takom rozsahu, aký je ustanovený v čl. XII. týchto obchodných podmienok.
 1. Od ustanovení týchto obchodných podmienok je možné sa odchýliť len písomnou dohodou Zmluvných strán.
 1. Všetky vzťahy týkajúce sa Zmluvy medzi poskytovateľom a objednávateľom, ktoré nie sú upravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZoS“) a pri Zmluve medzi Poskytovateľom a Objednávateľom – Podnikateľom ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných platných, všeobecne záväzných právnych predpisov.
 1. Kontaktné údaje Predávajúceho a kontaktné údaje pre podanie reklamácie alebo akéhokoľvek iného podnetu alebo správy sú: Purpose Events s.r.o., Robotnícka 58/21. 905 01 Senica, email: milan@purposeevents.eu, tel. č.: +421 914 127 505.

III.    Objednávka a uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní služby

 1. V prípade záujmu Objednávateľa o niektorú zo služieb ponúkaných v e-shope Poskytovateľom vloží Objednávateľ ním zvolenú Službu do virtuálneho nákupného košíka a pristúpi k vyplneniu Objednávkového formulára, ktorý obsahuje podstatné náležitosti potrebné k uzatvoreniu Zmluvy.
 1. K  riadnemu zadaniu Objednávky v e-shope Objednávateľ, okrem výberu Služby, je povinný riadne vyplniť všetky údaje v Objednávkovom formulári označené ako povinné v zmysle bodu 1.7. čl. II. týchto obchodných podmienok a zvoliť si spôsob platby v zmysle čl. IV. týchto obchodných podmienok.
 1. Po vyplnení všetkých požadovaných údajov vyjadrí Objednávateľ súhlas s týmito obchodnými podmienkami prostredníctvom na to určeného poľa v Objednávkovom formulári. Kliknutím na políčko „Objednať s povinnosťou platby“ zadá Objednávateľ Objednávku.

 

 1. Objednávka, ktorá je doručená Poskytovateľovi, sa považuje za návrh na uzavretie Zmluvy s Poskytovateľom. Objednávateľ berie na vedomie, že k platnému uzatvoreniu Zmluvy je povinný riadne a pravdivo vyplniť všetky údaje označené v Objednávkovom formulári ako povinné.
 1. Poskytovateľ prostredníctvom Elektronickej správy doručí Objednávateľovi Potvrdenie objednávky, ktorá je akceptáciou (prijatím) návrhu na uzatvorenie Zmluvy. Doručenie Potvrdenia objednávky Poskytovateľom podľa predchádzajúcej vety Objednávateľovi sa považuje za moment uzavretia Zmluvy medzi Zmluvnými stranami. Potvrdenie objednávky obsahuje faktúru (daňový doklad) s prehľadom objednanej Služby a Termín uskutočnenia Služby. Faktúra slúži Objednávateľovi ako daňový doklad a obsahuje všetky náležitosti vyžadované príslušnými právnymi predpismi.
 1. Po vzniku Zmluvy je Objednávateľ povinný uhradiť Poskytovateľovi odplatu za zvolenú Službu v zmysle čl. IV.  týchto obchodných podmienok, niektorým z tam ustanovených spôsobov.
 1. Objednávateľ po doručení Potvrdenia objednávky od Poskytovateľa skontroluje obsah Potvrdenia objednávky. V prípade zistených nezrovnalostí alebo iných chýb v obsahu Potvrdenia objednávky je povinný o tom, bez zbytočného odkladu, upovedomiť Poskytovateľa prostredníctvom Elektronickej správy zaslanej na kontaktnú e-mailovú adresu Poskytovateľa uvedenú v bode 6. článku II. týchto obchodných podmienok.
 1. Od momentu uzatvorenia Zmluvy vznikajú Zmluvným stranám práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorenej Zmluvy, ktoré sú upravené v týchto obchodných podmienkach.
 1. Záväzným Termínom poskytnutia Služby Termín uvedený v Potvrdení objednávky. V prípade, ak nastanú okolnosti, na základe ktorých bude Poskytovateľ nútený zmeniť Termín objednanej Služby, je povinný informovať o tom prostredníctvom Elektronickej správy Objednávateľa minimálne 7 dní vopred.
 1. Záväzok Poskytovateľa poskytnúť Službu sa považuje za splnený dňom poskytnutia Služby, ktorý je zhodný s Termínom uvedenom v Potvrdení objednávky alebo s upraveným Termínom podľa bodu 7. tohto článku obchodných podmienok.
 1. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá bola Objednávateľovi spôsobená (i) nesprávnym vyplnením Objednávkového formulára alebo tým, že (ii) Objednávateľ neupozornil Poskytovateľa na nesprávnosť údajov uvedených v Potvrdení objednávky. Poskytovateľ taktiež nezodpovedá za škodu spôsobenú dôsledkom toho, že (iii) prístupové údaje Objednávateľa k Objednávke, Potvrdeniu objednávky alebo k akýmkoľvek elektronickým médiám alebo serverom obsahujúcim Objednávku, Potvrdenie objednávky alebo údaje z Objednávky sa dostali do rúk neoprávnených tretích osôb a tieto boli následne neoprávnene využité/zneužité/upravené/odstránené alebo inak použité bez zavinenia Poskytovateľa.
 1. Pred zaslaním Objednávky, t. j. pred kliknutím na políčko „Objednať s povinnosťou platby“ je Objednávateľ povinný sa oboznámiť s týmito obchodnými podmienkami, čo je Objednávateľ povinný potvrdiť kliknutím na políčko (prázdny štvorček) pred vyhlásením: „Prečítal som si všeobecné obchodné podmienky a súhlasím s nim“, čím potvrdí, že berie na vedomie, že tieto obchodné podmienky sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej Zmluvy. V prípade, ak Objednávateľ nesúhlasí so znením obchodných podmienok alebo ich časti, je oprávnený si pred zaslaním Objednávky vymieniť a dohodnúť (písomne) s Poskytovateľom iné podmienky Zmluvy.

IV.    Odplata

 1. Odplata za jednotlivé Služby je uvedená pri každej jednej Službe v e-shope individuálne. Odplata uvedená na Webovej stránke pri každej Službe je uvedená vrátane príslušnej DPH. Uvedenie cien pri každej službe v ponuke e-shopu sa považuje za platný cenník Poskytovateľa.
 1. Objednávateľ si môže zvoliť dve formy úhrady odplaty, a to platbu prevodom na účet Poskytovateľa alebo platbu prostredníctvom platobnej brány.
 1. V prípade, ak si pri vypĺňaní Objednávkového formulára Objednávateľ zvolí ako formu úhrady odplaty úhradu odplaty prevodom na účet Poskytovateľa, je povinný uhradiť odplatu za objednanú Službu bez zbytočného odkladu po doručení Potvrdenia objednávky, v ktorom mu Poskytovateľ doručí číslo účtu Poskytovateľa, na ktorý má odplatu uhradiť. Ako variabilný symbol je Objednávateľ povinný uviesť číslo Objednávky. Po prijatí úhrady odplaty informuje Poskytovateľ prostredníctvom Elektronickej správy Objednávateľa, že obdržal úhradu odplaty za objednanú Službu.
 1. V prípade, ak si pri vypĺňaní Objednávkového formulára Objednávateľ zvolí ako formu úhrady odplaty platbu prostredníctvom platobnej brány, je Objednávateľ povinný uhradiť odplatu ihneď po zadaní Objednávky (kliknutie na políčko „Objednať s povinnosťou platby“ presmeruje Objednávateľa na stránku platobnej brány), kde je Objednávateľ podľa tam uvedených pokynov povinný vyplniť údaje o svojej platobnej / kreditnej karte, dátume jej platnosti a trojmiestny CVC kód. Po vyplnení údajov o platobnej / kreditnej karte klikne Objednávateľ na políčko „Potvrdiť a odoslať platbu“ (alebo na iné políčko s obdobným významom), čím uhradí odplatu za zvolenú Službu Poskytovateľovi.
 1. Po odoslaní platby prostredníctvom platobnej brány doručí Poskytovateľ Objednávateľovi prostredníctvom Elektronickej správy Potvrdenie objednávky a ďalej pokračuje podľa ustanovení čl. III. týchto obchodných podmienok.
 1. Ak platbu nebude možné riadne zrealizovať alebo v prípade, ak uhradená výška odplaty Objednávateľom za zvolenú Službu bude nižšia, ako je cena za Službu uvedená v e-shope v čase zadávania Objednávky, prípadne, ak sa vyskytnú iné problémy so zadávaním platobných údajov alebo realizáciou platby, je Objednávateľ povinný bez zbytočného odkladu o tejto skutočnosti informovať Poskytovateľa prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v bode 6. čl. II. týchto obchodných podmienok. Poskytovateľ je povinný odpovedať na Elektronickú správu alebo telefonický kontakt Objednávateľa v čo najkratšom možnom čase a dohodnúť sa s Objednávateľom na ďalšom primeranom postupe.
 1. Odplata za zvolenú Službu uvedená v e-shope pri zadávaní Objednávky a uhradená Objednávateľom predstavuje konečnú odplatu za zvolenú Službu. Poskytovateľ od Objednávateľa nebude požadovať žiadne ďalšie poplatky alebo doplatky.
 1. V prípade, ak sa z dôvodov, výlučne na strane Objednávateľa, Objednávateľ nezúčastní Termínu objednanej Služby, ktorá sa v stanovenom Termíne uskutoční, nemá nárok na vrátenie zaplatenej odplaty za objednanú Službu, ak sa v konkrétnom prípade nedohodne s Poskytovateľom inak.

V.     Zodpovednosť za vady a reklamácia

 1. Poskytovateľ v týchto obchodných podmienkach upravuje zodpovednosť za vady Služby, záruku na poskytnuté Služby a spôsob uplatnenia reklamácie, t. j. ako môže Objednávateľ reklamovať poskytnutú Službu, postup pri reklamácii a spôsob vybavenia reklamácie Poskytovateľom.
 1. Poskytovateľ zodpovedá za to, že Služba, ktorú si Objednávateľ u Poskytovateľa objednal, bude spĺňať kvalitu Služby v súlade s jej charakterom a špecifikáciou uvedenou v e-shope pri zadaní Objednávky.
 1. Poskytovateľ zodpovedá za vady Služby počas času jej poskytovania Objednávateľovi.

VI.    Reklamačný poriadok

 1. Poskytovateľ poskytuje Objednávateľovi záruku na kvalitu poskytovanej Služby a na správnosť odplaty vyúčtovanej vo faktúre (daňovom doklade) za poskytnutú Služby, v prípade, ak sa Objednávateľ domnieva, že faktúra (daňový doklad) nebola vystavená v súlade so Zmluvou alebo cenníkom Poskytovateľa platným a zverejneným v čase zadania Objednávky.
 1. Záručná doba začína plynúť dňom poskytnutia Služby alebo dňom doručenia faktúry (daňového dokladu) za poskytnutú službu (pri reklamácií výšky odplaty za zvolenú Službu podľa predchádzajúceho bodu tohto článku obchodných podmienok).
 1. Uplatnenie zodpovednosti za vady poskytnutej Služby alebo nesprávnu výšky odplaty za zvolenú Službu (ďalej ako „reklamácia“), je Objednávateľ povinný si u Poskytovateľa uplatniť bez zbytočného odkladu po tom, čo zistil vadu poskytovanej Služby alebo nesprávnosť vyúčtovanej odplaty, resp. vystavenej faktúry, najneskôr do 14 dní od Termínu poskytnutia Služby.
 1. Reklamáciu je Objednávateľ povinný uplatniť na kontaktnej e-mailovej adrese Poskytovateľa, ktorá je uvedená v bode 6. čl. II. týchto obchodných podmienok.
 1. V reklamácii Objednávateľ uvedenie názov Služby, číslo Objednávky, Termín, svoje osobné údaje nevyhnutné k vybaveniu reklamácie (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, kontaktný e-mail alebo tel. č.) a odôvodnené dôvody, na základe ktorých reklamuje kvalitu poskytnutej Služby (najmä uvedenie, v čom podľa jeho názoru spočíva nekvalitné poskytnutie objednanej Služby a v akom rozsahu došlo k poskytnutiu Služby horšej kvality oproti porovnateľnej Službe toho istého charakteru). Pri reklamácií ohľadom správnosti výšky odplaty za Službu vyúčtovanú vo vystavenej faktúre Objednávateľ okrem vyššie uvedených skutočností (okrem dôvod reklamácie kvality poskytnutej Služby) priloží fotokópiu vystavenej faktúry a doklad o zaplatení faktúry, napríklad informatívny výpis z účtu, na ktorom bude viditeľne uvedené číslo účtu Objednávateľa, číslo účtu Poskytovateľa, suma a variabilný symbol platby odplaty za objednanú Službu (ktorým je číslo Objednávky).
 1. Postup Poskytovateľa po doručení reklamácie a spôsob vybavenia reklamácie

 

 • Poskytovateľ po doručení reklamácie preverí, či bola reklamácia uplatnená v záručnej dobe. V prípade, ak bola reklamácia doručená, Poskytovateľ informuje Objednávateľa o prijatí reklamácie.
 • Poskytovateľ vybaví Prijatú reklamáciu bez zbytočného odkladu a podľa prevádzkových možností Poskytovateľa, vždy však najneskôr do 30 (tridsiatich) dní odo dňa nasledujúceho po dni doručenia uplatnenia reklamácie. Ak Poskytovateľ nevybaví prijatú reklamáciu v lehote stanovenej v predchádzajúcom bode, Objednávateľ, ktorý je Spotrebiteľom, je oprávnený odstúpiť od Zmluvy. Pri odstúpení od Zmluvy podľa tohto bodu reklamačného poriadku je Objednávateľ oprávnený využiť postup upravený v  čl. VIII. týchto obchodných podmienok a jednoznačne uviesť, že odstupuje z dôvodu uvedeného v tomto bode reklamačného poriadku.
 • V prípade odstrániteľnej vady uplatnenej reklamáciou (t. j. v prípade reklamácie odplaty vyúčtovanej vo faktúre) má Objednávateľ právo na to, aby bola táto vada odstránená riadne, včas a bezplatne (aby bola Objednávateľovi doručená faktúra s riadne vyúčtovacou odplatou za objednanú Službu.
 • V prípade reklamácie kvality poskytnutej služby má Objednávateľ nárok na primeranú zľavu z ceny odplaty Služby.
 • Na ďalší postup Poskytovateľa ohľadom spôsobu vybavenia reklamácie a lehoty na vybavenie reklamácie sa vzťahujú ustanovenia Zákona o ochrane spotrebiteľa.
 • Informácie o priebehu vybavovania reklamácie a o iných otázkach Objednávateľa poskytne Poskytovateľ na požiadanie Objednávateľa prostredníctvom Elektronickej správy na e-mailovú adresu Objednávateľa alebo písomne, prostredníctvom pošty na kontaktnú poštovú adresu.
 • O výsledku reklamácie informuje Poskytovateľ Objednávateľa bez zbytočného odkladu po ukončení reklamácie, prostredníctvom Elektronickej správy na e-mailovú adresu Objednávateľa alebo písomne, prostredníctvom pošty na kontaktnú poštovú adresu, pričom informuje Objednávateľa o výsledku reklamácie, ako aj o spôsobe vybavenia reklamácie.
 • Poskytovateľ spolu s informovaním o výsledku reklamácie doručí Objednávateľovi potvrdenie o výsledku reklamácie – reklamačný protokol. V reklamačnom protokole informuje Poskytovateľ Objednávateľa o spôsobe vybavenia reklamácie, niektorým zo spôsobov upravených týmto čl. obchodných podmienok (Reklamačným poriadkom) a / alebo Zákonom o ochrane spotrebiteľa.

 

 1. Osobitné ustanovenia o spôsobe vybavenia reklamácie Objednávateľ – Podnikateľa

 

 • Objednávateľ v postavení Podnikateľa, má v prípade, ak bola vadným dodaním Služby porušená Zmluva podstatným spôsobom v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka tieto práva:
 1. požadovať primeranú zľavu z odplaty za Službu alebo
 1. odstúpiť od Zmluvy.
 • Objednávateľ v postavení podnikateľa má právo zvoliť medzi nárokmi uvedenými v predchádzajúcom bode tohto článku obchodných podmienok len v prípade, ak Poskytovateľovi túto voľbu oznámi včas, v zaslanom oznámení o uplatnení si reklamácie alebo bez zbytočného odkladu po doručení tohto oznámenia. Uplatnený nárok nemôže Objednávateľ meniť bez súhlasu Poskytovateľa, okrem prípadov upravených v § 436 ods. 2 Obchodného zákonníka.
 • V prípade, ak Objednávateľ neoznámi voľbu svojho nároku v lehote uvedenej v predchádzajúcom bode, má nároky z vád poskytnutej Služby ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy.
 • Ak je dodaním Služby Zmluva porušená nepodstatným spôsobom, môže Objednávateľ požadovať buď odstránenie vád Služby alebo primeranú zľavu z ceny odplaty za Službu.
 • Ostatné otázky týkajúce uplatnenia si záruky Objednávateľom – Podnikateľom, sa spravujú prednostne ustanoveniami tohto článku obchodných podmienok, a ak tento článok obchodných podmienok (Reklamačný poriadok) neustanovuje inak,  príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

VII.  práva a povinnosti ZMLUVNÝCH STRÁN

 1. Objednávateľ je momentom vzniku Zmluvy podľa čl. III. týchto obchodných podmienok, ako aj pri uzatváraní Zmluvy, povinný dodržiavať ustanovenia týchto Obchodných podmienok. Objednávateľ:
 • je povinný uhradiť Poskytovateľovi odplatu, podľa pokynov Poskytovateľa a týchto obchodných podmienok,
 • počas poskytovania Služby je povinný sa správať tak, aby nerušil ostatných zúčastnených, v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi a dobrými mravmi,
 • má právo odstúpiť od tejto Zmluvy podľa čl. VIII. týchto obchodných podmienok,
 • má právo uplatniť vady poskytnutej Služby alebo výšky vyúčtovanej odplaty podľa čl. V. a VI. týchto obchodných podmienok,
 • je povinný sa zdržať akýchkoľvek vulgárnych narážok, vyhrážok voči zamestnancom alebo osobám pracujúcim alebo spolupracujúcim s Poskytovateľom,
 • je povinný poskytovať súčinnosť Poskytovateľovi pri poskytovaní Služby a riadiť sa jeho pokynmi (najmä pri organizácií workshopov a iných podujatí).
 1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi Službu v zmysle a za podmienok uvedených v Zmluve a v týchto obchodných podmienkach.

VIII.  Odstúpenie od Zmluvy uzatvorenej na diaľku

 1. Objednávateľ, v postavení Spotrebiteľa, má právo odstúpiť od Zmluvy v zmysle príslušných ustanovení ZoS bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa uzavretia Zmluvy v zmysle čl. III. týchto obchodných podmienok (t. j. do 14 dní odo dňa doručenia Potvrdenia objednávky Poskytovateľom).
 1. Poskytovateľ poskytuje Objednávateľovi vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy podľa predchádzajúceho bodu tohto článku obchodných podmienok, jeho sprístupnením na stiahnutie v e-shope ako aj jeho doručením Objednávateľovi spolu s Potvrdením Objednávky. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj iným prejavom vôle ako prostredníctvom vzorového formulára na odstúpenie od Zmluvy, smerujúcim k odstúpeniu od Zmluvy, ktorý spĺňa podmienky stanovené ZoS a z ktorého nepochybne vyplynie vôľa Objednávateľa odstúpiť od Zmluvy.
 1. Objednávateľ je povinný doručiť oznámenie o odstúpení od Zmluvy podľa bodu 1. tohto článku obchodných podmienok Poskytovateľovi prostredníctvom elektronickej správy alebo písomne, na kontaktnú e-mailovú, resp. korešpondenčnú adresu Poskytovateľa uvedenú v bode 6. čl. II. týchto obchodných podmienok. Objednávateľ je povinný oznámenie o využití svojho práva na odstúpenie od zmluvy odoslať Poskytovateľovi do konca 14 dňovej lehoty.
 1. Poskytovateľ najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od Zmluvy podľa bodu 1. tohto čl. obchodných podmienok vráti Objednávateľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, rovnakým spôsobom, aký použil Objednávateľ pri svojej platbe. Objednávateľ sa však môže s Poskytovateľom dohodnúť aj na inom spôsobe platby / vrátenia zaplatenej platby Objednávateľovi, ak mu v súvislosti s tým nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
 1. Ak niektorá zo Zmluvných strán poruší niektoré zo svojich povinností vyplývajúcich zo Zmluvy alebo z týchto obchodných podmienok, vyzve druhá Zmluvná strana, tú Zmluvnú stranu, ktorá porušuje povinnosti opísane v tejto vete, aby upustila od takéhoto konania. Ak Zmluvná strana, ktorá porušila svoje povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy alebo týchto obchodných podmienok ani v dodatočnej lehote po obdržaní výzvy od druhej Zmluvnej strany neupustí od porušovania povinností, má Zmluvná strana, ktorá svoje povinnosti neporušila, právo na odstúpenie od Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu a doručuje sa druhej Zmluvnej strane prostredníctvom Elektronickej správy. Odstúpenie nadobúda účinky v momente jeho doručenia druhej Strane, a spôsobuje zánik Zmluvy o poskytnutí služby od momentu účinnosti odstúpenia (ex nunc).

IX.  Súhlas s poskytnutím služby pred uplynutím termínu na odstúpenie od zmluvy

 1. V prípade, ak je Termín objednanej Služby na základe Zmluvy stanovený ešte pred uplynutím 14 dňovej lehoty na odstúpenie od Zmluvy uzatvorenej na diaľku v zmysle prechádzajúceho článku týchto obchodných podmienok (ďalej ako „lehota na odstúpenie od Zmluvy“) (t. j. ak sa má objednaný workshop alebo iné podujatie uskutočniť do 14 dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy podľa čl. III. týchto obchodných podmienok), berie Objednávateľ, v postavení Spotrebiteľa, na vedomie, že udelením súhlasu, podľa bodu 3. tohto článku obchodných podmienok, so začatím poskytovania Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy stráca po úplnom poskytnutí služby (t. j. po uskutočnení workshopu alebo iného podujatia v stanovenom Termíne) Objednávateľ, v postavení Spotrebiteľa, právo na odstúpenie od Zmluvy podľa čl. VII. bodu 1. týchto obchodných podmienok.
 1. Zadaním objednávky – kliknutím na políčko „Objednať s povinnosťou platby“ v Objednávkovom formulári udeľuje Objednávateľ, v postavení Spotrebiteľa, výslovný súhlas so začatím poskytovania Služby (t. j. s uskutočnením workshopu alebo iného objednaného podujatia) pred uplynutím lehoty na odstúpenie a Zmluvy.
 1. Objednávateľ, v postavení Spotrebiteľa, berie na vedomie, že na základe vyššie udeleného súhlasu stráca úplným poskytnutím Služby (t. j. uskutočnení workshopu alebo iného objednaného podujatia v stanovenom Termíne) právo na odstúpenie od Zmluvy podľa § 7 ZoS a to aj v prípade, ak sa workshopu alebo iného objednaného podujatia nezúčastnil.

X.   Alternatívne riešenie sporov

 1. Každý Objednávateľ, ktorý je v postavení Spotrebiteľa, má v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o alternatívnom riešení sporov“) právo obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov s cieľom zabezpečenia ochrany svojich spotrebiteľských práv v prípade, ak má za to, že boli porušené jeho spotrebiteľské práva pri vzťahoch vyplývajúcich zo Zmluvy, napr. pri vybavovaní Objednávky, uplatnení reklamácie a pod.

 

 1. Počas alternatívneho riešenia sporov sa postupuje v zmysle príslušných predpisov upravujúcich alternatívne riešenie sporov. Objednávateľ, ktorý je v postavení Spotrebiteľa, spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. V prípade cezhraničného spotrebiteľského sporu má Objednávateľ, ktorý je fyzickou osobou v postavení Spotrebiteľa, právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.
 1. Subjekty alternatívneho riešenia sporov sú zverejnené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, v ktorých hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 Eur. Orgánom alternatívneho riešenia sporov je aj Slovenská obchodná inšpekcia, ktorá poskytuje všetky relevantné informácie na platforme https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.
 1. Objednávateľ, ktorý je v postavení Spotrebiteľa, má podľa Zákona o alternatívnom riešení sporov právo podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy RSO, ktorá je dostupná online na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm, v prípade, ak má Objednávateľ za to, že boli porušené jeho spotrebiteľské práva v súvislosti s poskytovaním služieb Poskytovateľom.

XI.  Ochrana osobných údajov

 1. Pri poskytovaní Služieb a prevádzkovaní Webovej stránky prichádza k spracúvaniu osobných údajov Objednávateľov a iných návštevníkov Webovej stránky Poskytovateľom, ktorí sú v postavení dotknutých osôb (ďalej ako „Dotknuté osoby“).
 1. Poskytovateľ dbá na to, aby spracúvanie osobných údajov Dotknutých osôb bolo zákonné, spravodlivé a transparentné. Poskytovateľ spracúva osobné údaje vždy len na konkrétne účely vyplývajúce z určených právnych základov a zabezpečuje, aby každé spracúvanie osobných údajov Dotknutých osôb bolo vykonávané v súlade a podľa predpisov o ochrane osobných údajov, najmä v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní Osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a ostatnými predpismi o ochrane osobných údajov.
 1. Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov Dotknutých osôb, o právach Dotknutých osôb a o spôsobe ich uplatnenia sú upravené v zásadách ochrany osobných údajov Poskytovateľa, ktoré sú zverejnené na purposeevents.eu/ochrana-osobnych-udajov/.

XII. Osobitné ustanovenia pre Objednávateľov v postavení podnikateľov

 1. Pôsobnosť obchodných podmienok

 

 • Na Zmluvy medzi Poskytovateľom a Objednávateľmi v postavení Podnikateľov sa prednostne aplikujú ustanovenia tohto článku XI. obchodných podmienok, následne ostatné ustanovenia týchto obchodných podmienok, ak nie sú vylúčené z pôsobnosti  Obchodného zákonníka.
 • Na Zmluvy medzi Poskytovateľom a Objednávateľmi v postavení Podnikateľov sa nevzťahujú ustanovenia článku VIII. bodov 1. až 3. (odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku v zmysle ustanovení ZoS) článku IX. (Súhlas s poskytnutím služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy) a článku X. (alternatívne riešenie sporov) týchto obchodných podmienok.
 • Ustanovenia článku V. Zodpovednosť za vady a reklamácia a čl. VI. Reklamačný poriadok týchto obchodných podmienok sa vzťahujú na Objednávateľov v postavení Podnikateľov výlučne v prípade, ak tieto obchodné podmienky neustanovujú inak.

 

 1. Ustanovenia o záruke pre Objednávateľov v postavení Podnikateľov

 

 • Poskytovateľ poskytuje pre Objednávateľov v postavení Podnikateľov záruku za vady poskytnutej Služby rovnako, ako Objednávateľom v postavení Spotrebiteľov, ktoré ponúka vo svojom e-shope a ktoré si môže Objednávateľ v postavení Podnikateľa objednať postupom upraveným týmito obchodnými podmienkami. Pri uplatnení reklamácie a zodpovednosti za vady poskytnutej Služby je Objednávateľ v postavení Podnikateľa povinný postupovať podľa ustanovení čl. VI (Reklamačného poriadku) týchto obchodných podmienok, ak čl. VI. týchto obchodných podmienok neustanovuje inak.

XIII.   Záverečné ustanovenia

 1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť a / alebo ich doplniť. Zmeny alebo doplnenie týchto obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť v deň ich zverejnenia. Na Zmluvy uzatvorené počas platnosti a účinnosti obchodných podmienok zverejnených pred ich zmenou a / alebo doplnením sa vzťahujú obchodné podmienky zverejnené v čase uzatvorenia Zmluvy.
 1. Ak niektoré z ustanovení týchto obchodných podmienok je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa táto neplatnosť a / alebo neúčinnosť ostatných ustanovení týchto obchodných podmienok, ktoré zostávajú platné a účinné. Poskytovateľ sa zaväzuje v prípade takejto neplatnosti a / alebo neúčinnosti niektorého ustanovenia týchto obchodných podmienok nahradiť takéto neplatné a / alebo neúčinné ustanovenie novým ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá zamýšľanému obsahu pôvodného neplatného a / alebo neúčinného ustanovenia a v prípade, že sa takéto neplatné a/ alebo neúčinné ustanovenie dotýka Zmluvy už uzavretej medzi Zákazníkom a Poskytovateľom, sú Zmluvné strany povinné takéto ustanovenia nahradiť vzájomnou dohodou ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá zamýšľanému obsahu nahrádzaného ustanovenia.
 1. V prípade, že je niektoré ustanovenie týchto obchodným podmienok v rozpore s ustanovením všeobecne záväzného právneho predpisu, od ktorého sa môžu Zmluvné strany dohodou odchýliť, alebo jeho aplikáciu vylúčiť, má sa za to, že Zmluvné strany sa od takého ustanovenia právneho predpisu odchýlili, resp. že podľa povahy danej veci použitie takého ustanovenia vylúčili.
 1. Dňom účinnosti nových obchodných podmienok strácajú platnosť a účinnosť predošlé obchodné podmienky, s výnimkou situácií špecifikovaných v bode 1. tohto článku obchodných podmienok.
 1. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.04.2020.