Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti Purpose Events s.r.o.

sídlom Robotnícka 58/21, 905 01 Senica, IČO : 51 315 971

zapísaná v obchodnom registri  Okresného súdu Trnava v odd. Sro, vložka č. 41597/T

(ďalej len „Purpose Events“)

Čl.

 1. Úvodné ustanovenia
 • Toto sú všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Purpose Events, (ďalej len „VOP“), ktoré sú prílohou a neoddeliteľnou súčasťou objednávky spoločnosti Purpose Events, v ktorej spoločnosť Purpose Events vystupuje ako objednávateľ/odberateľ/kupujúci (ďalej sú objednávka alebo zmluva spoločne nazvané ako „Zmluva/Objednávka“), pričom tieto VOPnadobúdajú platnosť a účinnosť spolu so Zmluvou/Objednávkou. Jednotlivé ustanovenia VOP sa nebudú uplatňovať len v prípade, ak je v Zmluve/Objednávke výslovne dohodnuté inak (v zmysle § 273 ods. 2 Obchodného zákonníka).
 • Pre potreby VOP sa strana, ktorá na základe Zmluvy/Objednávky poskytuje spoločnosti Purpose Events dodávky tovaru alebo služby alebo práce príp. výkony (ďalej len „Plnenie“), sa označuje ako „Dodávateľ“, a to bez ohľadu na jeho pomenovanie v Zmluve/Objednávke.
 • Dodávateľ je povinný bezodkladne oboznámiť svojich zamestnancov a takisto svojich Subdodávateľov, podieľajúcich sa na Plnení v prospech spoločnosti Purpose Events, so znením a všetkými povinnosťami vyplývajúcimi z týchto VOP a Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, že jeho zamestnanci a Subdodávatelia povinnosti podľa VOP budú dodržiavať.
 • V mene spoločnosti Purpose Events
 1. sú vo veciach zmluvy oprávnení konať konatelia spoločnosti Purpose Events a
 2. vo veciach Plnenia, ktorým sa rozumie výkon Plnenia, preberanie plnenia, kontrola výkonu Plnenia, skúšky Plnenia a pod., je/sú oprávnená/é konať kontaktná/é osoba/y, uvedené v Zmluve/Objednávke.
  • Pre účely VOP „Cena“ znamená celkovú cenu za Plnenie bez dane z pridanej hodnoty, ktorá je dohodnutá v Zmluve (ďalej len „Cena“).
  • Pre potreby VOP sa „Zmluvnou stranou“ rozumie spoločnosť Purpose Events alebo Dodávateľ a za „Zmluvné strany“ sa považujú spoločne Dodávateľ a Purpose Events
  • Pre účely týchto VOP pojem „Subdodávateľ“ znamená akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobou, ktorá s Dodávateľom uzavrie zmluvu za účelom dodávky Plnenia alebo jeho časti zo strany Dodávateľa pre spoločnosť Purpose Events Subdodávateľ je oprávnený sa zúčastniť na Plnení pre spoločnosť Purpose Events až po tom, čo spoločnosť Purpose Events dá Dodávateľovi na účasť Subdodávateľa písomný súhlas. Dodávateľ je povinný pred schválením Subdodávateľa zo strany Purpose Events oznámiť spoločnosti Purpose Events podiel Subdodávateľa na Plnení. Spoločnosť Purpose Events je oprávnená odmietnuť účasť Subdodávateľa na Plnení predovšetkým v nasledovných prípadoch :
 3. zverejnenie uznesenia o začatí konkurzného konania voči Subdodávateľovi v Obchodnom vestníku alebo
 4. zverejnenie uznesenia o začatí reštrukturalizačného konania voči Subdodávateľovi v Obchodnom vestníku alebo
 5. podanie návrhu na vykonanie exekúcie voči Subdodávateľovi ako povinnému v exekučnom konaní alebo
 6. neplnenie predchádzajúcich Plnení riadne a včas, ktoré Subdodávateľ uskutočnil pre spoločnosť Purpose Events ako Dodávateľ alebo ako Subdodávateľ.
  • Akýkoľvek odkaz v týchto VOP na pojem „Obchodný zákonník“ je odkazom na v Slovenskej republike platný a účinný zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Čl.

 1. Základné ustanovenia
 • Návrh na uzavretie Zmluvy/Objednávky alebo návrh na podanie ponuky, doručený Dodávateľovi zo strany spoločnosti Purpose Events, nie je výzvou na začatie Plnenia Dodávateľom. S realizáciou Plnenia Dodávateľ môže začať až po uzavretí Zmluvy/Objednávky a v súlade s podmienkami v nej uvedenými.
 • Všetky Plnenia poskytnuté Dodávateľom nad rozsah dohodnutý v Zmluve/Objednávke musia byť vopred písomne odsúhlasené zo strany spoločnosti Purpose Events. Akékoľvek Plnenie zrealizované pred udelením tohto súhlasu Purpose Events nie je spoločnosť Purpose Events povinná prevziať ani zaplatiť.
 • Ubytovanie, stravovanie a dopravu svojich zamestnancov zabezpečuje a platí na svoje náklady Dodávateľ a tieto sú už zahrnuté v Cene.
 • Dodávateľ vyhlasuje, že :
 1. Plnenie je v súlade s predmetom jeho podnikateľskej činnosti,
 2. Plnenie budú uskutočňovať odborne spôsobilí zamestnanci v súlade s platnými právnymi predpismi a bezpečnostnými normami,
 3. V prípade škody, ktorá vznikne spoločnosti Purpose Events alebo tretím osobám v súvislosti s činnosťou Dodávateľa, jeho zamestnancov alebo Subdodávateľom, je Dodávateľ túto škodu povinný v plnom rozsahu nahradiť, a to vrátane ušlého zisku.
  • Počas doby trvania Zmluvy je Dodávateľ povinný spoločnosti Purpose Events do troch dní písomne oznámiť akúkoľvek zmenu, týkajúcu sa jeho obchodného mena, sídla alebo miesta podnikania, predmetu činnosti, štatutárnych orgánov (vrátane spôsobu ich konania v mene Dodávateľa voči tretím osobám), uzavretia zmluvy o predaji podniku alebo časti podniku Dodávateľa, akýkoľvek prípad zrušenia spoločnosti Dodávateľa bez likvidácie, vstup Dodávateľa do likvidácie, začatie exekučného konania na majetok Dodávateľa a začatie konkurzného alebo reštrukturalizačného konania voči Dodávateľovi podľa zákona č. 7/2005 Z.z. v platnom znení. Dodávateľ je tiež povinný počas trvania Zmluvy do troch dní písomne oznámiť spoločnosti Purpose Events dátum zrušenia registrácie Dodávateľa ako platiteľa dane z pridanej hodnoty, dátum registrácie Dodávateľa ako platiteľa dane z pridanej hodnoty. Zahraničný Dodávateľ je počas trvania Zmluvy povinný do troch dní písomne oznámiť spoločnosti Purpose Events vznik a zánik stálej prevádzkarne Dodávateľa podľa zákona č. 595/2003 Z.z. v platnom znení a príslušnej zmluvy o zamedzení dvojakého zdanenia, ako aj vznik a zánik prevádzkarne v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení, prípadne oznámenie o mieste podnikania tejto zahraničnej osoby.

Čl.

 • Platobné podmienky
 • Podkladom pre úhradu Ceny je faktúra vystavená Dodávateľom a doručená spoločnosti Purpose Events
 • Dodávateľ je povinný faktúru vystaviť v eurách a bude mu zo strany spoločnosti Purpose Events taktiež zaplatená v eurách, ak sa Zmluvné strany v Zmluve/Objednávke nedohodli na úhrade v inej mene.
 • Ak je Cena v Zmluve dohodnutá hodinovou sadzbou, Dodávateľ je oprávnený fakturovať spoločnosti Purpose Events len čas skutočne vynaložený pri poskytovaní Plnenia Dodávateľom, a to v rozsahu vopred písomne odsúhlasenom spoločnosťou Purpose Events, pričom Dodávateľ najmä nie je oprávnený fakturovať čas prestávok v práci, čas potrebný na presuny zamestnancov a pod.
 • Ak nie je v Zmluve/Objednávke dohodnutý iný termín a spôsob fakturácie Ceny, Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za ním poskytnuté Plnenie nasledovne :
 1. najneskôr do pätnástich (15) dní po prevzatí príslušnej časti Plnenia spoločnosťou Purpose Events písomným Preberacím protokolom podľa odseku 9.1. VOP, ak je v Zmluve dohodnutá fakturácia Ceny a preberanie Plnenia po častiach, alebo
 2. najneskôr do pätnástich (15) dní po uplynutí príslušného časového obdobia pre fakturáciu, dohodnutého v Zmluve/Objednávke, alebo
 3. podľa splátkového kalendára dohodnutého v Zmluve/Objednávke, alebo
 4. najneskôr do pätnástich (15) dní po celkovom ukončení a prevzatí Plnenia spoločnosťou Purpose Events písomným Preberacím protokolom podľa odseku 9.1. VOP, ak v Zmluve nie je dohodnutý iný čas a spôsob fakturácie Ceny.
  • Dodávateľ je povinný doručiť faktúru spoločnosti Purpose Events najneskôr do piatich (5) dní od jej vystavenia.
  • Dodávateľ je povinný doručiť ním vystavenú faktúru spoločnosti Purpose Events na adresu : Robotnícka 58/21, 905 01 Senica, alebo na inú adresu, ktorú mu spoločnosť Purpose Events písomne oznámi.
  • V prípade, že Dodávateľ zašle svoju faktúru na inú adresu, ako je uvedená v odseku 3.6. tohto článku VOP, nezačína plynúť lehota splatnosti tejto faktúry až do doby, kým nebude daná faktúra doručená na adresu spoločnosti Purpose Events uvedenú v odseku 3.6. týchto VOP.
  • Ak je Dodávateľ platiteľom dane z pridanej hodnoty v Slovenskej republike, každá faktúra Dodávateľa musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení, ktorými sú :
 5. meno a adresa sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne Dodávateľa a jeho identifikačné číslo pre daň,
 6. meno a adresa sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne Purpose Events a identifikačné číslo pre daň spoločnosti Purpose Events,
 7. poradové číslo faktúry,
 8. dátum, kedy bolo Plnenie (tovar, služba alebo práce/výkony) dodané alebo dátum, kedy bola platba prijatá pred dodaním tovaru alebo pred tým, ako bolo poskytovanie služby alebo poskytovanie prác/výkonov skončené, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
 9. dátum vyhotovenia faktúry,
 10. množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh poskytnutej služby alebo rozsah a druh prác/výkonov,
 11. základ dane, jednotkovú Cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej Cene,
 12. uplatnenú sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,
 13. výšku dane spolu v eurách, ktorá sa má zaplatiť,
 14. kurz použitý pri prepočte základu dane a výšky dane, ak je jednotková Cena dohodnutá v inej mene ako euro.

Okrem údajov určených zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení musí každá faktúra, vystavená Dodávateľom, obsahovať aj :

 • číslo Zmluvy/Objednávka spoločnosti Purpose Events,
 • deň odoslania faktúry,
 • deň splatnosti faktúry v zmysle odseku 3.12. týchto VOP,
 • označenie banky a číslo bankového účtu Dodávateľa,
 • odtlačok pečiatky a podpis zástupcu oprávneného konať v mene Dodávateľa.
  • K faktúre je Dodávateľ povinný doložiť ako prílohy najmä tieto podklady :
 1. fotokópiu Zmluvy/Objednávky,
 2. písomný Preberací protokol s podpisom v mene spoločnosti Purpose Events potvrdzujúci prevzatie Plnenia zo strany spoločnosti Purpose Events s uvedeným dátumom prevzatia Plnenia alebo časti Plnenia.
  • V prípade ak je Dodávateľ platiteľom dane z pridanej hodnoty v Slovenskej republike a úhrada Ceny je dohodnutá v inej mene ako euro, prepočíta sa táto Cena pre účely určenia základu dane z pridanej hodnoty na euro kurzom vyhláseným v kurzovom lístku Európskej centrálnej banky platným v deň predchádzajúci dňu vzniku daňovej povinnosti alebo kurzom platným podľa colných predpisov v deň vzniku daňovej povinnosti. O použití kurzu platného podľa colných predpisov je Dodávateľ povinný informovať spoločnosť Purpose Events na danej faktúre. Pri oprave základu dane z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z.z. v platnom znení sa použije kurz, ktorý sa použil pri vzniku daňovej povinnosti. Vypočítaná daň z pridanej hodnoty sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent do 0,005 eura smerom nadol a od 0,005 eura vrátane smerom nahor. Ak nie je v Zmluve uvedené inak, vyžaduje sa úhrada Ceny v eurách.
  • V prípade, že faktúra Dodávateľa neobsahuje náležitosti uvedené v zmysle odsekov 3.8. až 3.10. alebo tieto náležitosti nie sú uvedené správne v súlade s platnými právnymi predpismi alebo údaje vo faktúre nie sú uvedené v súlade so Zmluvou/Objednávkou, spoločnosť Purpose Events môže faktúru vrátiť Dodávateľovi na doplnenie alebo opravu. Dňom, kedy Dodávateľdoručí spoločnosti Purpose Eventsopravenú faktúru bez nedostatkov, začne plynúť nová lehota splatnosti faktúry.
  • Deň splatnosti faktúry Dodávateľa je vždy 45. deň od doručenia faktúry spoločnosti Purpose Events Za deň doručenia faktúry sa považuje deň, uvedený prezentačnou pečiatkou spoločnosti Purpose Events na adrese podľa odseku 3.6. tohto článku.
  • Za deň úhrady faktúry, vystavenej Dodávateľom, sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z bankového účtu spoločnosti Purpose Events
  • Všetky bankové poplatky vrátane poplatkov korešpondenčných bánk a banky Dodávateľa uhrádza Dodávateľ.
  • Dodávateľ môže vystaviť faktúru obsahujúcu daň z pridanej hodnoty iba v prípade, ak bol v čase vzniku daňovej povinnosti platiteľom dane z pridanej hodnoty a pri dodaní Plnenia vzniká Dodávateľovi daňová povinnosť, ako aj Dodávateľ je osobou povinnou platiť daň z pridanej hodnoty. Ak Dodávateľ vystaví spoločnosti Purpose Events faktúru, ktorá bude obsahovať daň z pridanej hodnoty v čase, keď nebude jej platiteľom, alebo bola uplatnená daň z pridanej hodnoty k Plneniu, pri ktorom nevzniká Dodávateľovi daňová povinnosť alebo Dodávateľ nebol osobou povinnou platiť daň z pridanej hodnoty a následne správca dane spoločnosti Purpose Events vyrubí sankciu z neoprávnene odpočítanej dane z pridanej hodnoty, Dodávateľ je povinný ako náhradu škody uhradiť dodatočnú daň ako aj vyrubenú sankciu spoločnosti Purpose Events, a to do desiatich (10) dní od doručenia jej vyúčtovania Dodávateľovi.
  • Dodávateľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Purpose Events nebude postupovať ani žiadnym iným spôsobom nakladať či už odplatne alebo bezodplatne s pohľadávkami Dodávateľa voči spoločnosti Purpose Events vyplývajúcimi zo Zmluvy. Porušenie povinnosti Dodávateľa podľa predchádzajúcej vety je považované za podstatné porušenie Zmluvy/Objednávky. V prípade porušenia povinnosti Dodávateľa v zmysle tohto odseku nijako nenakladať s jeho pohľadávkami vyplývajúcimi zo Zmluvy/Objednávky, je spoločnosť Purpose Events oprávnená uplatniť si u Dodávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100% peňažnej sumy takto postúpenej pohľadávky a Dodávateľ je povinný takto uplatnenú zmluvnú pokutu zaplatiť spoločnosti Purpose Events do 10 dní od doručenia žiadosti Purpose Events alebo penalizačnej faktúry. Pre účely tohto odseku sa peňažnou sumou pohľadávky rozumie celková výška istiny pohľadávky vrátane jej príslušenstva ku dňu postúpenia alebo iného nakladania s pohľadávkou.
  • Dodávateľ nie je oprávnený previesť na tretiu osobu svoje záväzky, vyplývajúce zo Zmluvy, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Purpose Events V prípade neudelenia predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Purpose Events je takýto prevod záväzkov Dodávateľa zo Zmluvy neplatný.

Čl.

 1. Poistenie
 • Pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak, Dodávateľ je povinný na vlastné náklady zaobstarať a po celú dobu trvania Zmluvy udržiavať poistenie v rozsahu hodnoty Plnenia podľa Zmluvy. Poistením sa rozumie poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škody, spôsobené spoločnosti Purpose Events a tretím osobám.
 • Trvanie poistenia podľa odseku 4.1. VOP je Dodávateľ povinný na požiadanie bezodkladne preukázať spoločnosti Purpose Events, pričom neuzavretie alebo neudržanie tohto poistenia v platnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy/Objednávky zo strany Dodávateľa.

Čl.

 1. Záručná doba a zodpovednosť za vady
 • Dodávateľ poskytuje spoločnosti záruku za akosť Plnenia po dobu záručnej doby v trvaní 24 mesiacov, počas ktorej Dodávateľ zodpovedá za vady Plnenia. Dodávateľ zaručuje, že počas trvania záručnej doby bude ním dodané Plnenie spôsobilé na použitie na dohodnutý, inak obvyklý účel a že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti.
 • Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia Plnenia spoločnosťou Purpose Events, pokiaľ nie je v Zmluve alebo v platných právnych predpisoch určené inak.
 • Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú spoločnosť Purpose Events nemôže užívať Plnenie pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Dodávateľ.
 • Plnenie má vady najmä vtedy, ak uskutočnené Plnenie nezodpovedá výsledku určenému v Zmluve/Objednávke, účelu použitia Plnenia, prípadne nemá vlastnosti stanovené v Zmluve/Objednávke alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo platnými technickými normami.
 • Dodávateľ zodpovedá za vady materiálu, vady spôsobené výrobcom, vady spôsobené Subdodávateľom, za právne vady a akékoľvek iné vady Plnenia.
 • Dodávateľ zodpovedá za vady Plnenia, ktoré má Plnenie v čase jeho prevzatia spoločnosťou Purpose Events, aj keď sa tieto vady stanú zjavné až po tomto čase.
 • Dodávateľ však zodpovedá aj za akékoľvek vady vzniknuté po čase prevzatia Plnenia spoločnosťou Purpose Events, ak tieto vady boli spôsobené porušením povinnosti Dodávateľa. Tým nie je dotknutá zodpovednosť Dodávateľa za vady počas trvania záručnej doby.
 • Dodávateľ zodpovedá za vady Plnenia spôsobené odovzdaním nevhodných alebo neúplných podkladov spoločnosti Purpose Events, pričom tejto zodpovednosti sa zbaví len v prípade, že na nevhodnosť alebo neúplnosť týchto podkladov Dodávateľ vopred písomne upozornil spoločnosťPurpose Events a napriek tomuto upozorneniu spoločnosť Purpose Events na použití týchto podkladov trvala.
 • Vykonaním plnenia s vadou alebo vadami je Zmluva zo strany Dodávateľa porušená podstatným spôsobom, pričom spoločnosť Purpose Events môže :
 1. požadovať odstránenie vád dodaním náhradného Plnenia za vadné Plnenie alebo
 2. požadovať dodanie chýbajúceho plnenia alebo
 3. požadovať odstránenie právnych vád alebo
 4. požadovať bezplatné odstránenie vád opravou Plnenia, ak sú vady opraviteľné alebo
 5. požadovať primeranú zľavu z Ceny Plnenia alebo
 6. odstúpiť od Zmluvy.

Uplatnením nárokov z vád nie sú dotknuté nároky spoločnosti Purpose Events voči Dodávateľovi na zmluvné pokuty ani na náhradu škody.

 • Spoločnosť Purpose Events je povinná zaslať Dodávateľovi písomnú reklamáciu vady najneskôr do 21 dní od jej zistenia. V reklamácii spoločnosť Purpose Events uvedie svoje požiadavky a voľbu medzi nárokmi uvedenými v odseku5.9. VOP. Vzhľadom na situáciu v následnej komunikácii s Dodávateľom sa však spoločnosť Purpose Events môže rozhodnúť aj pre zmenu už uplatnenej voľby nároku z vady, uvedeného v odseku5.9. VOP.
 • Dodávateľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád bez zbytočného odkladu po obdržaní písomnej reklamácie vady od spoločnosti Purpose Events Dodávateľ je povinný reklamovanú vadu odstrániť najneskôr do piatich (5) kalendárnych dní od obdržania písomnej reklamácie, ak sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
 • Ak je Dodávateľ s odstránením vady v omeškaní, môže spoločnosť Purpose Events aj bez súhlasu Dodávateľa na náklady Dodávateľa vadu odstrániť sama alebo s pomocou tretej osoby. V prípade takéhoto rozhodnutia odstrániť vadu sama alebo s pomocou tretej osoby je spoločnosť Purpose Events povinná bez zbytočného odkladu takéto svoje rozhodnutie Dodávateľovi písomne oznámiť.
 • Na žiadosť spoločnosti Purpose Events je Dodávateľ povinný reklamované vady odstrániť aj keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V takýchto sporných prípadoch znáša Dodávateľ náklady odstraňovania vady až do súdneho rozhodnutia o reklamácii.
 • Ďalšie vzťahy, týkajúce sa záruky za Plnenie a nárokov z vád Plnenia, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

Čl.

 1. Zodpovednosť za škodu
 • Ak Dodávateľ pri realizácii Zmluvy spôsobí škodu spoločnosti Purpose Events, Dodávateľ je povinný spoločnosti Purpose Events túto škodu nahradiť v plnom rozsahu, a to vrátane ušlého zisku. Rovnako je Dodávateľ povinný nahradiť aj škodu, ktorú pri realizácii Plnenia spôsobí tretím osobám.
 • Dodávateľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí svojou činnosťou pri Plnení zmluvy, porušením svojich povinností podľa Zmluvy alebo porušením povinností stanovených platnými právnymi predpismi.
 • Dodávateľ sa zaväzuje, že škodu nahradí do desiatich (10) dní od doručenia písomnej žiadosti spoločnosti Purpose Events na jej náhradu alebo v rovnakej lehote po doručení penalizačnej faktúry, vystavenej spoločnosťou Purpose Events
 • Dodávateľ a spoločnosť Purpose Events nezodpovedajú za škody spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (§ 374 Obchodného zákonníka).

Čl.

 • Zmluvné pokuty
 • V prípade, že Dodávateľ nedodrží čas dodania Plnenia dohodnutý v Zmluve/Objednávke, spoločnosť Purpose Events je oprávnená si u Dodávateľa uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z Ceny Plnenia za každý deň omeškania. Zmluvná pokuta podľa predchádzajúcej vety sa aplikuje aj pre prípad, že Dodávateľ sa omešká s odovzdaním dokladov, ktoré sú potrebné na prevzatie alebo užívanie Plnenia spoločnosťou Purpose Events, alebo iných dokladov, ktoré je Dodávateľ povinný predložiť podľa Zmluvy/Objednávky spoločnosti Purpose Events
 • V prípade vady Plnenia si spoločnosť Purpose Events môže uplatniť voči Dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z Ceny Plnenia za každý deň omeškania.
 • V prípade omeškania Dodávateľa so splnením povinnosti odstrániť vady Plnenia v lehote podľa odseku 5.11. VOP alebo v lehote dohodnutej medzi spoločnosťou Purpose Events a Dodávateľom, môže si spoločnosť Purpose Events uplatniť voči Dodávateľovi za každú jednotlivú vadu zmluvnú pokutu v sume 1% z Ceny za každý deň omeškania s odstránením vady.
 • Ak je predmetom Zmluvy/Objednávky pravidelne sa opakujúce Plnenie, zmluvná pokuta podľa odsekov 7.1. až 7.3. sa vypočíta ako 0,05% z Ceny Plnenia uskutočňovaného podľa Zmluvy za kalendárny mesiac (prípadne iné v Zmluve dohodnuté obdobie), v ktorom došlo k vadnému Plneniu alebo k omeškaniu.
 • Ak je predmetom Zmluvy dodanie Plnenia po častiach, zmluvná pokuta podľa odsekov 7.1. až 7.3. sa vypočíta ako 0,05% z Ceny časti Plnenia, pri ktorého realizácii došlo k vadnému Plneniu alebo k omeškaniu.
 • Akékoľvek zmluvné pokuty podľa tohto článku VOP budú zo strany spoločnosti Purpose Events voči Dodávateľovi uplatnené vo forme penalizačnej faktúry so splatnosťou 10 (desať) kalendárnych dní od jej doručenia Dodávateľovi a Dodávateľ je povinný takto vyúčtované zmluvné pokuty uhradiť spoločnosti Purpose Events.
 • Uplatnením zmluvnej pokuty zo strany spoločnosti Purpose Events a jej úhradou Dodávateľom nie sú nijako dotknuté nároky spoločnosti Purpose Events voči Dodávateľovi na náhradu škody, prevyšujúcej zmluvnú pokutu, a túto škodu je Dodávateľ naďalej povinný nahradiť spoločnosti Purpose Events.
 • Zaplatenie zmluvnej pokuty ani náhrady škody nezbavuje Dodávateľa povinnosti poskytnúť Plnenie ani odovzdať doklady podľa Zmluvy spoločnosti Purpose Events

Čl.

 • Prevzatie Plnenia
  • Spoločnosť Purpose Events prevezme od Dodávateľa Plnenie písomným preberacím protokolom, podpísaným spoločnosťou Purpose Events a Dodávateľom s uvedením dátumu (ďalej „Preberací protokol“). V prípade dodávok tovaru sa za Preberací protokol považuje písomný dodací list s uvedením dátumu, podpísaný spoločnosťou Purpose Events.
  • Preberací protokol Zmluvné strany vyhotovujú v dvoch origináloch, z ktorých Dodávateľ obdrží jeden originál a spoločnosť Purpose Eventsobdržíjeden originály.
  • Dodávateľ je povinný vyzvať spoločnosť Purpose Events na prevzatie Plnenia najneskôr tri (3) pracovné dni pred dodaním Plnenia v zmysle Zmluvy/Objednávky.
  • Dodávateľ je povinný najneskôr pri prevzatí Plnenia zo strany spoločnosti Purpose Events odovzdať spoločnosti Purpose Events doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie Plnenia..
  • Dodávateľ je povinný najneskôr pri prevzatí Plnenia zo strany spoločnosti Purpose Events odovzdať spoločnosti Purpose Events návody na obsluhu, opravy a údržbu zariadení v rozsahu stanovenom platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Návody a štítky ovládacích panelov zariadení musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.
  • Ak nie je v Zmluve dohodnuté inak, Dodávateľ je povinný pred odovzdaním Plnenia ho podrobiť skúškam alebo technickej kontrole (ďalej len „Skúšky“) za účelom zistenia, či Plnenie spĺňa požiadavky na kvalitu a vyhotovenie a či Plnenie spĺňa všetky Zmluvou/Objednávkou stanovené podmienky.
  • Poverený zástupca spoločnosti Purpose Events bude prítomný pri Skúškach, ak sa v Zmluve nedohodlo inak. Dodávateľ je preto povinný doručiť spoločnosti Purpose Events písomné oznámenie o plánovanom mieste a termíne Skúšky najneskôr sedem (7) kalendárnych dní pred vykonaním Skúšky.
  • Náklady spojené s vykonaním Skúšok Plnenia znáša Dodávateľ.
  • Ak sa Skúšky nevykonajú v dohodnutom termíne zavinením Dodávateľa, alebo ak bude výsledok Skúšky nevyhovujúci, je Dodávateľ povinný uhradiť spoločnosti Purpose Events všetky náklady a škody, ktoré jej tým vzniknú.
  • Vykonanie Skúšok za prítomnosti Purpose Events nezbavuje Dodávateľa zodpovednosti za vady, ktoré sa zistia po prevzatí Plnenia spoločnosťou Purpose Events
  • Plnenie, ktoré je predmetom prevzatia, je prevedené do vlastníctva spoločnosti Purpose Events okamihom podpísania Preberacieho protokolu Zmluvnými stranami.
  • V prípade veci, ktorá je predmetom montáže, údržby, opravy alebo úpravy, prechádza na Dodávateľa nebezpečenstvo škody na veci začatím montáže/údržby/opravy/úpravy veci Dodávateľom. Spoločnosť Purpose Events však v prípade podľa predchádzajúcej vety neprestajne zostáva vlastníkom veci.

Čl.

 1. Úroky z omeškania
  • Za nedodržanie lehoty splatnosti zmluvnej pokuty alebo náhrady škody si spoločnosť Purpose Events môže u Dodávateľa uplatniť úroky z omeškania vo výške 0,03% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania a tieto úroky z omeškania je Dodávateľ povinný spoločnosti Purpose Events uhradiť.
  • Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry za Plnenie si Dodávateľ môže uplatniť voči spoločnosti Purpose Events úroky z omeškania v sume 0,03% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

Čl.

 1. Ukončenie záväzkového vzťahu
  • Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva/Objednávka zaniká :
 2. realizáciou Plnenia a splnením všetkých zmluvných povinností Zmluvných strán alebo
 3. uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva/Objednávka uzavretá alebo
 4. písomnou dohodou Zmluvných strán alebo
 5. písomnou výpoveďou podľa odseku 10.2. VOP alebo
 6. písomným odstúpením od zmluvy.
  • Pokiaľ nie je v Zmluve/Objednávke uvedené inak, spoločnosť Purpose Events má právo Zmluvu/Objednávku na opakujúce sa Plnenie písomne vypovedať bez uvedenia dôvodu s jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená Dodávateľovi.
  • Spoločnosť Purpose Events má právo okamžite odstúpiť od Zmluvy/Objednávky v nasledovných prípadoch :
 7. Dodávateľ poruší povinnosti stanovené Zmluvou/Objednávka alebo VOP alebo platnými právnymi predpismi nie podstatným spôsobom a napriek písomnému upozorneniu spoločnosťouPurpose Events nevykoná nápravu v lehote stanovenej spoločnosťou Purpose Events na nápravu, pričom táto lehota nebude kratšie ako tri (3) pracovné dni od doručenia písomného upozornenia Dodávateľovi alebo
 8. Dodávateľ opakovane (dvakrát alebo viackrát) poruší svoje povinnosti stanovené Zmluvou/Objednávkou alebo VOP alebo platnými právnymi predpismi alebo
 9. Dodávateľ poruší svoje povinnosti stanovené Zmluvou/Objednávkou alebo VOP alebo platnými právnymi predpismi podstatným spôsobom, pričom za podstatné porušenie sa považuje najmä porušenie takto zadefinované v Zmluve alebo vo VOP.
  • Za podstatné porušenie Zmluvy Dodávateľom sa považuje aj ak :
 10. Dodávateľ koná akýmkoľvek spôsobom v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku alebo sa dopustí nekalosúťažného konania alebo koná v rozpore s právnymi predpismi na ochranu hospodárskej súťaže alebo svojím konaním poškodzuje dobré meno alebo oprávnené záujmy spoločnosti Purpose Events, alebo
 11. Dodávateľ pri Plnení pre spoločnosť Purpose Events porušil právne predpisy, týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci alebo požiarnej ochrany alebo ochrany životného prostredia.
  • Pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak, spoločnosť Purpose Events má právo odstúpiť od Zmluvy/Objednávky na jednorazový výkon Plnenia aj na základe vlastného uváženia a bez uvedenia dôvodu.
  • Odstúpenie od Zmluvy/Objednávky je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane, ak nie je v Zmluve/Objednávky uvedené inak.
  • V prípade odstúpenia od Zmluvy/Objednávky si Zmluvné strany do 15 dní dohodnú spôsob vysporiadania záväzkov z ukončeného zmluvného vzťahu. V prípade, že sa v lehote podľa predchádzajúcej vety dohoda o vysporiadaní medzi Zmluvnými stranami nedosiahne, spoločnosť Purpose Events zaplatí Dodávateľovi len sumu dlžnú za tovar, práce, služby alebo výkony vykonané a vyfakturované pred dátumom ukončenia Zmluvy/Objednávky odstúpením od Zmluvy.

Čl.

 1. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť
 • Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, žeby povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala.
 • Každá zo zmluvných strán je povinná bezodkladne po nastaní okolností vylučujúcich zodpovednosť túto skutočnosť písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane.
 • Medzi okolnosti vylučujúce zodpovednosť Dodávateľa však nepatria tie, ktoré boli spôsobené neudelením úradných povolení, licencií alebo podobných oprávnení pre účely Plnenia.
 • O dobu trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť sa predlžuje čas Plnenia zo Zmluvy.
 • Ak ale okolnosti vylučujúce zodpovednosť, brániace realizácii Plnenia, trvajú aspoň tri (3) týždne, je každá zo Zmluvných strán oprávnená odstúpiť od Zmluvy.

Čl.

 • Prerušenie prác
  • Spoločnosť Purpose Events je oprávnená dať Dodávateľovi pokyn prerušiť práce na Plnení Zmluvy, a to aj opakovane, pričom Dodávateľ je povinný takýto pokyn spoločnosti Purpose Events rešpektovať a práce na Plnení prerušiť. Spoločnosť Purpose Events je však povinná Dodávateľovi oznámiť dôvod, prečo dala pokyn na prerušenie prác na Plnení, ako aj oznámiť predpokladané trvanie prerušenia.
  • Ak je predmetom Plnenia zhotovenie diela alebo jeho časti, Dodávateľ je povinný vykonať príslušné opatrenia na správne uskladnenie, zachovanie, ochranu a zabezpečenie predmetu diela, ako aj v priebehu prerušenia prác na Plnení je Dodávateľ povinný chrániť, uchovávať a zabezpečovať dielo alebo jeho časť pred chátraním, skazou alebo poškodením.
  • Ak :
 1. bol pokyn na prerušenie prác daný na obdobie nie dlhšie ako sedem (7) dní a v úhrne takéto pokyny na prerušenie prác nepresiahnu 20 dní, alebo
 2. za príčinu pokynu na prerušenie prác zodpovedá Dodávateľ,

potom všetky náklady prerušenia prác znáša Dodávateľ.

 • Ak Dodávateľ za príčinu pokynu na prerušenie prác nezodpovedá a Dodávateľovi vzniknú prerušením prác náklady, je Dodávateľ povinný do 5 dní od prerušenia prác písomne informovať spoločnosť Purpose Events o predpokladanej sume a štruktúre týchto nákladov (vrátane nákladov na opätovné začatie prác), pričom Dodávateľ je povinný vyvinúť maximálne úsilie, aby tieto náklady boli čo najnižšie. Zmluvné strany si dohodnú sumu nákladov, ktoré budú uhradené Dodávateľovi zo strany spoločnosti Purpose Events
 • Po vydaní povolenia alebo pokynu spoločnosťouPurpose Events k pokračovaniu v prácach, Zmluvné strany spoločne skontrolujú predmet Plnenia. Dodávateľ opraví alebo nahradí schátrania, vady, zhoršenia alebo poškodenia na predmete Plnenia, ak k nim došlo počas prerušenia prác.

Čl.

 • Záverečné ustanovenia
 • Tieto VOP a Zmluva/Objednávka boli uzavreté podľa práva Slovenskej republiky, najmä v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných a účinných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, pričom Zmluva aj VOP sa riadia právom Slovenskej republiky.
 • Všetky spory, ktoré vzniknú zo  Zmluvy/Objednávky, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, má v právomoci riešiť príslušný všeobecný súd Slovenskej republiky.
 • Meniť a dopĺňať Zmluvu/Objednávku (s výnimkou VOP) je možné výlučne v písomnej forme dohodou oboch Zmluvných strán.
 • Spoločnosť Purpose Events je však oprávnená jednostranne meniť tieto VOP tým, že zmenu VOP zverejní na svojej internetovej stránke eu najneskôr tridsať (30) dní pred dátumom, kedy má zmena VOP nadobudnúť účinnosť. Dodávateľ je oprávnený pred dátumom účinnosti zmeny VOP doručiť spoločnosti Purpose Events svoje písomné oznámenie, že so zmenou VOP nesúhlasí – v takomto prípade nesúhlasu Dodávateľa so zmenou VOP pre záväzkový vzťah medzi Dodávateľom a spoločnosťou Purpose Events budú naďalej platiť VOP v znení pred zmenou. V prípade, že Dodávateľ neoznámi spoločnosti Purpose Events písomne svoj nesúhlas so zmenou VOP pred nadobudnutím účinnosti zmeny VOP, platí, že Dodávateľ do zmenou VOP súhlasí.
 • Ak niektoré ustanovenie VOP je alebo sa v budúcnosti stane neplatné, ostatné ustanovenia VOP zostávajú v platnosti v plnom rozsahu.
 • Aplikácia všeobecných obchodných podmienok Dodávateľa ako aj akýchkoľvek iných všeobecných obchodných podmienok je týmto vylúčená, pokiaľ sa spoločnosť Purpose Events a Dodávateľ písomne nedohodnú inak.